โรคต่อมพาราไทรอยด์ ระยะทุติยภูมิ (Secondary hyperparathyroidism)

ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนนี้ จะมีอาการปวดกล้ามเนี้อ ปวดกระดูกและมีอุบัติการณ์การเกิดกระดูกหักหรือกระดูกผิดรูปเพิ่มขึ้น เมื่อผู้ป่วยเกิดความผิดปกติของเมแทบอลิซึมของแร่ธาตุและกระดูกเป็นระยะเวลานาน จะเกิด Soft Tissue Calcification หากปอดทำงานผิดปกติจะเกิดภาวะพังผืดที่ปอดและภาวะความดันเลือดในปอดสูง ถ้าเกิดที่หัวใจ ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจเสียจังหวะ นอกจากนี้ ความผิดปกติของ เมแทบอลิซึมของแร่ธาตุและกระดูก จะเพิ่มอัตราการเจ็บป่วย และอัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง เมื่อการทำงานของไตบกพร่อง จะทำให้การสะสมฟอสเฟต ภาวะคั่งของฟอสเฟตจะรบกวนการสร้าง calcitriol ที่ไต ร่างกายขาดวิตามินดี และลดการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้ส่งผลให้แคลเซียมในเลือดต่ำ ซึ่งภาวะนี้จะเพิ่มการทำงานของต่อมพาราไทรอยด์ให้หลั่งฮอร์โมนพาราไทรอยด์มากขึ้น