ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะโลหิตจาง

Erythropoietin เป็นไกลโคโปรตีนหลักที่ใช้ในการควบคุมการสร้างเม็ดเลือดแดงซึ่งถูกสร้างจากไตเป็นหลัก และถูกควบคุมโดยการเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนของเนื้อเยื่อ เนื่องจากในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมีความบกพร่องในการสร้าง erythropoietin ที่สร้างขึ้นในร่างกาย และผลจากการขาด erythropoietin นี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะโลหิตจางแบบมีเม็ดเลือดแดงน้อยในผู้ป่วยดังกล่าว