ภาวะ Immune thrombocytopenia หรือ ITP

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่เกิดจากการสร้าง autoantibodies ต่อเกล็ดเลือด ทำให้จำนวนเกล็ดเลือดน้อยกว่า 100,000/µL และทำให้ผู้ป่วยมีเลือดออกผิดปกติตามมา โดยผู้ป่วยอาจจะมาด้วยเลือดออกบริเวณเยื่อบุต่างๆ หรืออาจจะไม่มีอาการแต่ตรวจพบจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ อาการเลือดออกผิดปกติโดยมีลักษณะเป็น mucocutaneous bleeding ได้แก่ มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง มีเลือดออกจากไรฟัน มีเลือดกำเดาไหล ประจำเดือนมามาก มีเลือดออกในทางเดินอาหาร เลือดออกในสมอง เป็นต้น

ภาวะเลือดออกมักจะไม่เกิดถ้าผู้ป่วยมีเกล็ดเลือดมากกว่า 30 x 109 /L แต่ถ้าเกล็ดเลือดน้อยกว่า 20-30 x 109 /L จะเกิดเลือดออกรุนแรงได้ ซึ่งก็มีความแตกต่างในแต่ละคน