ข่าวประชาสัมพันธ์

ขนาดตัวอักษร
view with small font size
view with medium font size
view with large font size

ข้อมูลสุขภาพ (Health & Wellness)

โรคมะเร็ง

การรักษาโรคมะเร็งที่พบโดยทั่วไปคือการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดทำให้เกิดการกดไขกระดูก ทำให้การสร้างเม็ดเลือดขาวลดลง เป็นเหตุให้เกิด febrile neutropenia (FN) ทำให้แพทย์ไม่สามารถให้ยาเคมีบำบัดได้อย่างเต็มที่ และทำให้เกิดการเสียชีวิตในที่สุด ปัจจุบันมีการใช้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาว เพื่อลดปัญหาเหล่านี้

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและผู้ป่วยมะเร็งที่มีภาวะโลหิตจาง

Erythropoietin เป็นไกลโคโปรตีนหลักที่ใช้ในการควบคุมการสร้างเม็ดเลือดแดงซึ่งถูกสร้างจากไตเป็นหลัก และถูกควบคุมโดยการเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนของเนื้อเยื่อ เนื่องจากในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมีความบกพร่องในการสร้าง erythropoietin ที่สร้างขึ้นในร่างกาย และผลจากการขาด erythropoietin นี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะโลหิตจางแบบมีเม็ดเลือดแดงน้อยในผู้ป่วยดังกล่าว

โรคต่อมพาราไทรอยด์ ระยะทุติยภูมิ (Secondary hyperparathyroidism)

ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนนี้ จะมีอาการปวดกล้ามเนี้อ ปวดกระดูกและมีอุบัติการณ์การเกิดกระดูกหักหรือกระดูกผิดรูปเพิ่มขึ้น เมื่อผู้ป่วยเกิดความผิดปรกติของเมแทบอลิซึมของแร่ธาตุและกระดูกเป็นระยะเวลานาน จะเกิด Soft Tissue Calcification หากปอดทำงานผิดปรกติจะเกิดภาวะพังผืดที่ปอดและภาวะความดันเลือดในปอดสูง ถ้าเกิดที่หัวใจ ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะหัวใจเสียจังหวะ นอกจากนี้ ความผิดปกติของ เมแทบอลิซึมของแร่ธาตุและกระดูก จะเพิ่มอัตราการเจ็บป่วย และอัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง เมื่อการทำงานของไตบกพร่อง จะทำให้การสะสมฟอสเฟต ภาวะคั่งของฟอสเฟตจะรบกวนการสร้าง calcitriol ที่ไต ร่างกายขาดวิตามินดี และลดการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้ส่งผลให้แคลเซียมในเลือดต่ำ ซึ่งภาวะนี้จะเพิ่มการทำงานของต่อมพาราไทรอยด์ให้หลั่งฮอร์โมนพาราไทรอยด์มากขึ้น

กลับสู่ด้านบน