มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในเด็ก (Childhood Acute Leukemia)

มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน ชนิด Acute Lymphoblastic Leukemia ( ALL) เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในเด็ก โดยอุบัติการณ์สูงสุดเกิดในอายุก่อนวัยเรียน เฉลี่ย ประมาณ 2-3ปี เกิดจากความผิดปกติของการสร้างและการเจริญเติบโตของเม็ดเลือดขาวในไขกระดูก

สาเหตุส่วนใหญ่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ทั้งนี้ปัจจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับพยาธิสภาพการเกิดโรคได้แก่

• การได้รับหรือสัมผัสกับรังสี
• สารเคมีบางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาร benzene (สัมพันธ์กับการเกิดโรคAML)
• ยาเคมีบำบัดบางชนิด
• ปัจจัยทางพันธุกรรม

การรักษาหลัก

คือ การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดโดยผู้ป่วยจะได้รับการรักษาตามระดับความเสี่ยงของโรค โดยอาศัยปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการพยากรณ์โรคของผู้ป่วย รวมถึงการตอบสนองต่อการรักษาในระหว่างที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ในผู้ป่วยที่มีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดมาตรฐาน อาจจะได้รับการพิจารณาในการทำการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์